mercoledì 9 ottobre 2013

S'Ikea ​​in Sardu. Marketing ma finas LINGUA

Ivo Murgia
arrexini.info

Publicidat de ikea in sardu

No si-ndi dépit parri spantu Prus, mancai si-ndi pàrgiat spantu etotu. S'Ikea, Su Giganti mundiali de sa Mobilia, nd'est aproillau un logu nostu e Po SI depi presentai una è sardus a sceberau Su Sardu. No Funt è primus, finsas SA Volkswagen un su tempus de sa bessida de sa "Passat" noa, iat scerau su sardu po s'arrecramu Cosa SUA. No si-ndi dépit Parri spantu ma comentisisiat, sa nova est de interèssiu un su propiu. 

Seguru puru ca est Una pensada finas fraitzina, de commercializzazione schetu, fata po Bendi e mancai po giogai unu pagu cun s'orgòlliu de is Sardus. No Seus Prus pipius e gei si-ndi seus sapius Totus. E Perou, tocat un nai ca propiu ca no est sa primu borta chi MEGAT de acontessi Una Cosa diaici, su "fenòmenu" Benit una Essi Una Cosa de importu. 

marketing eja, ma finas Lingua insandus. S'idea chi in custu logu nci tengaus a language, e chi dda potzaus imperai Po fai comunicatzioni, est lòmpia finsas una è Mannus de s'economia mundiali, Volkswagen o Ikea chi SIAT. No est Cosa de pagu Contu, antzis, est Cosa matuca diaderus. 

Torraus un nai ca Custus Funt genti chi sa Cosa si-dda pensant Beni innantis de dda FAI e duncas custa ancada puru est fata po do torracontu de Isso etotu e Perou, un s'acabada, est Una Cosa chi podit FAI do torracontu nostu puru. 

Ca est un'agiudu Mannu è un fainas po nci torrai su sardu a su logu chi ddi merescit in sa sotziedadi nosta, in sa comunicatzioni de dònnia dii, PO SA Benda, ma finsas po dònnia àteru acadessimentu de sa vida. Chi ddu Naraus nosu, è Concas nobilis de innoi SI Nant ca seus fissaus o provìntzialis, chi ddu  Nant SA Volkswagen o s'Ikea, DDiS Benit Prus una punta un susu un nai ca Funt provintzialis cussus puru.
publicitat in sardu de sa WW

Ikea 2 Sissi, scidus e interessaus un Bendi , ma finas una tretu de cumprendi Ca Sa Lingua Sarda est Una manna parti de custa terra, po totu è fainas de sa vida e Po è stràngius puru. Est berus puru ca dd'ant Giai fatu po àteras LINGUAS minorizadas, ma un nosu no si dispraxit mancu po Nudda, antzis, SI fait praxeri meda, ca tocat un si-ndi prexai CANDU un'àtera Lingua minorizada est pighendi tretu in sa sotziedadi SUA. 

E est finas berus ca, mancai minorizau, Su sardu in dii de oi tenit Una professionalidadi chi BOLIT arrespetada, finsas scriendi-ddu. 

Nessun bollu fueddai mancu de sa "grandu distributzioni", de ita est e de ita no est, de ita Funt è multinatzionalis, de ita est s'artisanau de su logu ecc, ca no Funt è chistionis de custu scritu. M'eis un perdonai ma oi s'assentaus custa nova bellixedda, ca est Cosa profetosa. De totu s'àteru gei nd'eus un arrexonai Atera dii. 

Ita est? Calincunu Sardu, mesu arriendi-si-ndi, est narendi ca SI Funt pighendi in giru Sceti po Bendi mobilia? Eh, passièntzia, cussu dd'at un biri donniunu Chi si BOLIT fai Pigai in giru o ddi torrat Prus una contu un fai Atera Cosa. 

A mei non mi fait arriri un biri sa pubricidadi de s'Ikea ​​in Sardu, mi fait Prus arriri unu logu Aundi in sa Televisioni è cowboys chistionant s'italianu ea totus DDiS parit Cosa Normali ... 

Boh, APU una Essi stròllicu deu.

Reazioni:

0 commenti:

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!