domenica 6 ottobre 2013

ARREXONAMENTU APITZUS DE SU SARDU 

LINGUA NORMALI. 

Massimo MadrigaleOi totus ndi bessint scriendi lìburus, abastat a scriri unu lìburu (opuru duus o tres) e a s'acabu ses un'"intelletuali" (no nci bolit nudda a sterri unu lìburu). Abastat scriri de linguìstica e, mancai no ses laureau in linguìstica o filologia, illuegus ti faint spertu de linguìstica. Ma su Sardu est una lingua normali ? Provaus a arrespundi a custa pregonta. Eja, su Sardu est giai una lìngua normali: mancai lìngua <> o a duas cambas est una sceti. 

Chini ndi bit dexi, centu o milli tenit problemas mannus medas. Sa literadura scientìfica de su sèculu XVI, est a nai de Sigismondo Arquer, finsas a is scritus de oindii de Massimo Pittau e de Eduardo Blasco Ferrer, custa literadura stravanada chistionat de Sardu che a lìngua e, mancai a duas cambas, comenti lìngua normali. Chini dda at fata custa normalisadura ? Innoi puru fait a arrespundi ca nci ant giai pensau is poetas e is scridoris ca impari ant donau una letzioni a totus is intelletualis de tzilleri chi tambeni chistionant de Sardu partziu in milli fueddadas.


 Duncas oi nemus podit nai chi su Sardu no est una lìngua ca finsas sa Corti costitutzionali de su Stadu italianu ddi arreconnoscit su <> de lìngua (apustis de duas leis: L.R.nr 26/1997 e L.nr 482/1999). Podeus chistionai nendi finsas chi is duas bariedadis mannas de su Sardu funt normalisadas. Calincunu in malafidi at nau ca seu contendi faulas, calincunu (e scieus chini) at nau ca no, ca su Sardu est partziu e chi deu i àterus boleus sa <> de sa Lìngua nosta. 

Ainnantis nau luegus chi no mi-ndi afuti nudda de is chi mi podint cuntestai su chi apu scritu apitzus. Deu mi aguantu a sa Scièntzia e a sa literadura scientìfica, sigu a essi ortodossu. Ma finsas chi su Sardu no fessit normalisau sigu a essi contras a imponni normas imbentadas o lìnguas de plàstica. S'arreferimentu, candu chistionu de lìngua de plàstica, est a sa Limba Sarda Comuna. Custa , acanta meda a su logudoresu prus che a su campidanesu, no fait a dda imparai che a lìngua de bartzolu (L1). 

Ita faeus, torraus a mandai a scola is bècius e ddi naraus chi su Sardu chi chistionant est de fuliai ? Opuru pigaus is pipius: cussus de su Cabu de Bàsciu ant a tenni prus barrancus de is pipius de su Cabu de Susu a imparai sa neo-lìngua. Ddi naraus chi si scriri abba ma podint <> ligi àcua ? Candu in sa Primu Gherra Mundiali is sordaus Sardus ddus ant imbiaus a cumbati in sa campeda de Asiagu no teniant abisòngiu de perunu standard (mancai in sa literadura ddoi fiat giai). Donniunu chistionàt su Sardu cosa sua e si cumprendiant apari. 

Boleus biri ita est sutzèdiu in àterus logus ? 
Duncas, apu intèndiu ca no fait a fai s'esempru de su norvegesu. deu nau: e poita no ? In Norvegia tenint duas bariedadis de sa pròpiu lìngua de manera ofitziali. M'ant arrespùndiu chi su bokmal no est norvegesu. 


No est norvegesu ? A chi est danesu. 
Est comenti mai is danesus no ddu cunsiderant unu dialetu insoru ? Andaus a biri ita ant fatu in Còssiga aundi ddoi funt unu sciacu mannu de bariedadis: ant pigau is duas cun cunsideru literàriu prus mannu e imoi funt ofitzialis. In Svìtzera in su Cantoni de is Grigionis sa lìngua romància tenit assumancus seti bariedadis, ddu ant normalisau fendi bessiri su Interromonsch, arresurtau: nemus chistionat su romànciu aunificau. 

Finsas s'armenu e su frisoni no tenint unu standard ùnicu. Chi boleus potzu sighiri sa lista de is lìnguas chi tenint caraterìsticas simbillantis a su Sardu. 


Chi de su Sardu no nd'est bessiu una norma ùnica bolit nai ca is sardus no ndi intendiant s'abisòngiu. Apu intèndiu su sciollòriu chi su Stadu italianu no donat dinai po adelantai su Sardu chi nosu sigheus a ddu partziri in dialetus. A parti chi tambeni mi depint nai chini de is chi traballant cun su Sardu ddu at partziu in dialetus. A parti ca is chi ant bogau a pillu custu sciollòriu funt narendi una faula manna che a unu monti. 


Nosu depeus sighiri is abisòngius de sa genti e de is utentis de su Sardu: no mi-ndi afuti nudda chi unu Stadu stràngiu che a s'Itàlia bolit o no bolit una norma ùnica (amìtiu perou chi siat diaici ma no nci creu). 


Is baronis de sa Lìngua Sarda adelant una polìtica linguìstica risorgimentalista italianista chi de democràticu no tenit nudda. Finsas unu cantu partidus indipendentistas, addolumannu, faint sa pròpiu faddina mala.


Reazioni:

0 commenti:

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!