giovedì 12 luglio 2012


INTERVISTA IN MADRE LINGUA SARDA ALLA SCRITTRICE-POETESSA LIBERTARIA INDIPENDENTISTA  PAOLA ALCION

SA DEFENZA


Bandiera sarda vola sulla spiaggiaINDIPENDENTISMU LIBBERTARIU


SALUDE, CUSTA EST RADIOATIVIDADESARDAS

SA RADIU WEB DE S'ACSIT, SU SOTZIU DE DISTERRAOS SARDOS IN TOSCANA, ITALIA, 
FATA DAE SU PROZETU SUPRA DE SA LIMBA SARDA: 
CURSU DE SARDU - SU DISCONNOTU CARA A SU BENIDORE.

DEO SO SIRBIU ORRU'.


OJE SU RESONU EST SUPRA DE UNA CURRENTE DE PESSAMENTU, UN'IDEA, 
UNU GHETU DE BIER, INTENDER, FACHER SAS COSAS, 
CHI EST ANIMANDE E AT ANIMAU A PRUS DE UNA PESSONE. 
LIS NANT DE MEDAS MANERAS A CUSTU SENTIDU, COMUNITARISMU, SOTZIALISMU LIBERTARIU, ANARCHISMU E GAI SICHINDE.

PRO NDE FAVEDDARE SO IN CUNTATU OJE CHIN PAULA ALCIONI, CASTEDDAJA, CANTADORA E ATIVISTA PRO SOS DERETOS CUMONALES E INDIVIDUALES IN SARDINNA.

SALUDE PAULA!
Saludi a tui Sírbiu! Totu beni?

BENI, BENI...ITE PARET? CAENTE A BOS ND'EST INCUMINTZANDE A ISCHICHINARE IN CUE IN CASTEDDU?

Eja, carrighendi est!! 

TANDO. PAULA ALCIONI. CANTADORA E ISCRITORA. BILINGUE. INDIPENDENTISTA.
ITE TI CH'AT BATIU A SICHIRE CUSTU CAMINU INDIPENDENTISTA?

Sa cantadora e s’indipendentista funt sempri esístias impari.
Nc’est sempri stétiu forti s’amori po sa genti mia e po sa terra mia, su barrancu de poderai su càrrigu de sa dominatzioni, s’annúgiu de biri sa genti mia in cadenas e su disígiu fitianu e mai bintu de libbertadi. De diora is cantzonis e is romanzus mius fueddant de natzioni sarda.


E CUSTU ISSEPERU COMENTE LU CUNCORDAS CHIN SOS TRABALLOS LITERARIOS TUOS?

Sa língua de mamai est sempri stétia crai maista, po oberri s’arcivu emotzionali.
Ma no potzu nai chi no ddu siat stétiu s’italianu puru: funt is duas maneras espressivas chi formant su chi seu e su chi potzu donai a is àterus. S’ànima mia. 
Comenti podit una parti de s’ànima, tirriai a s’àtera, sentz’e slacanai in sa patologia?

Cussu chi apu sempri tentu presenti, in manera crara, est custu: mancai sa língua italiana siat sa língua in sa cali seu stétia scolarizada, e siat cussa chi m’at obertu is gennas de su sciri e de su cumprendi - crai duncas chi m’at pirmítiu de lompi a sa cultura mondiali - issa est sa língua de sa cultura egèmone, e sa mia (sa língua de mamai) est cussa de una cultura apetigada e ridùsia a essi subalterna a s’àtera, cun violéntzia cuada a bortas, e bortas meda in craru.
Custu pentzamentu m’at pirmítiu de imperai sa língua italiana, chi s’ant postu apitzus impari a su giuali de s’”assimilazione”, comenti una risorsa prus che comenti una cadena. In àterus fueddus apu furriau unu barrancu, una trobea, in baga, in oportunidadi.


ELLO COMENTE?

Sa língua de su dominadori m’at pirmítiu de portai a solutzioni artisticamenti, cussu chi po su momentu no podemu portai a solutzioni politicamenti e de furriai cussa chi est stétia un’arma contra de nosu, in d-un’arma in manu nosta. Arma chi serbit po acrarai, po fai cumprendi is situaztzionis, po contai sa stòria che s’ant sempri negau: portai luxi in is cusciéntzias de is sardus.
In prus m’at pirmítiu de ponni is duas culturas in raportu, e no s’una contras a s’àtera, comenti at fatu su dominadori cun chinna tipicamenti veteronazionalista e assimilatòria.

NARA o PA’, T'APO INTESU PRUS DE UNA BIA LUMENANDE CUSTU "INDIPENDENTISMU LIBERTARIU". COMENT'EST SU CONTU?

Est un’idea aingìriu de sa cali seu trabballendi, studiendi e cunfrontendimì cun àterus indipendentistas.
Nascit de su fatu chi una parti manna de is indipendentistas nant de issus etotu chi funt “anàrchicus”.
Candu, fueddendindi, si andat a fundu de sa chistioni, benit a pillu unu pentzamentu de signu negativu in is cunfrontus de su Stadu coment’e strutura, coment’e “apparato” chi previdit unu leader, o una leadership, chi cumandat, e is àterus funt obbrigaus a ponni a menti.

Duncas is indipendentistas chi si nant anàrchicus, est poita no iant a bolli po sa natzioni insoru libberada, unu Stadu centralista e autoritàriu.

Sa stòria si narat chi cun d-unu paradigma che custu chi tenint is stadus/natzioni, no nc’est nemancu de pentzai a detzidimentu comunu, aundi totus partecipant a ddu pigai. Comenti fiat su cuncetu de democratzia chi nd’est essiu de is grandus rivolutzionis.
Antzis, est unu sistema chi, atrevessu de su mecanismu apócrifu de sa dèlega, at prodúsiu formas de tirannia, de discriminatzioni, de detzidimentus malus, de sderrutas económicas, coment’e cussa chi seus connoscendi. E s’acàpiat a una filosofia (filosofia de sa norma, o de sa normatzioni) chi imponit s’órdini cun su mecanismu de su capu – o de su meri – chi cumandat e de su sutapostu chi depit ponni a menti, incruendi sa conca. Totu a s’imbessi de su chi naràt Proudhon: “Sa libbertadi est sa mama, no sa filla, de s'òrdini.”

NARA, A GAI S’INDIPENDENTISMU LIBERTARIU NO ATROCAT SU ROLU DE SU LEADER?

Chi unu leader nc'est, est po unu tempus contau e po una situatzioni determinada; no ghiat cun su cumandu, ma cun s’assempru. Apustis fait unu passu agoa. Delegai est a si ponni cadenas de nosu etotu. Difatis, totu is guais nostus benint de su fatu chi sa genti dèlegat sa parti sua de poderi a calincun’àteru, intamen de dda imperai in primu personi.

Chini cumbatit po s’autodeterminatzioni de unu pópulu, deu creu chi in primis ddu bollat fai po realizai in prenu fintzas s’autodeterminatzioni de donniunu, individuali.


SOS INDIPENDENTISTAS CHERENT CUNCHISTARE PRO SU POPULU. PRO SA TERRA ISSORO AUTODETERMINASSIONE E SOBERANIA, LIBERANDE.SI DE SU COLONIZADORE. O NONO?
CAL'EST SA DIFERENTZIA, INTRE CUST'INDIPENDENTISMU E S'INDIPENDENTISMU LIBERTARIU? IT'EST CHI LU MARCAT DAE SU RESTU?

Is indipendentistas s’intendint delegaus de su pópulu. 
Calincunu, a deretura, si chèsciat de no essi in su totu delegàbili, poita chi is tempus no funt tambeni cumprius, poita a is eletzionis no cumbincint s’eletorau e no pigant votus.
Sa diferéntzia est duncas chi s’indipendentismu libbertàriu no fueddat de dèlega ni de pópulu, ma de personis, de genti. De individuus e de autodeterminatzioni individuali chi portat a sa soberania de sa natzioni.
S’indipendentismu libbertàriu si ponit in positzioni crítica ananti de su cuncetu de pópulu comenti entidadi unica chi no s'est individualizada. Custa entidadi benit pigada coment'e basi finta, sceti cuncetuali apitz’e sa cali su Stadu fundat sa soberania cosa sua e sa legitimatzioni a su poderi, pretendendi de dda rapresentai.
Custu cuncetu de pòpulu est una cosa lassada agoa in is sèculus, de sa dibata filosófica intra Hobbes e Spinoza, in su Sexentus... imoi est ora de cambiai paradigma mentali. Arrexonai in términis de individuu, e no de pòpulu, portat luegus a ponni in giogu a nosu etotu, coment’e individualidadis chi funt fundamentu e fundòriu de issas etotu e chi detzidint a solas po su chi ddas pertocat. No sciu chi apu acrarau beni su pensamentu miu: est a lassai perdi su cuncetu hobbesianu de pòpulu, po arrexonai cun d-un'àteru cuncetu prus simbillanti a sa “Moltitudini” de Spinoza.

S’INDIPENDENTISMU CHI AS AFICU TUI, TANDO ER GOI...

S'evolutzioni etotu de s'indipendentismu stat tirendi a cuss'ala.
Una parti de s'indipendentismu trabballat tambeni cun d-unu paradigma organizativu verticisticu, a sa manera de su sistema etotu chi ‘olit scardancai. Bortas meda, fertu de su matessi stigma de centralismu e autoritarismu, cun totu su chi de malu a custu sighit, in dinàmicas de gherra cuada e sperdítziu de energias, cun prexu mannu de su nemigu comunu...
Custu aintru de is movimentus e a foras puru intra de issus, candu ant tentau de s’auniri.
Átera parti de s’indipendentismu, cussu prus giòvunu e prus impignau, cumentzat a lassai logu a àterus schemas mentalis, aundi benit valorizada sa creatividadi de sa personi, e aundi si pigant impari is detzidimentus de importu.


ITE LI DIAT MANCARE GALU A S'INDIPENDENTISMU PRO LI PODER NARRER DE LIBERTARIU?

Ammancat chi custu trabballu de valorizatzioni de sa personi, essat a campu coment’e ... “babballoti antagonista”...

COMENTE?!

Comenti si fait candu unu babballoti fait dannu a una mata, papendinceddi is tzeurras, o arruinendi is follas... invecis de ponni pastissus chímicus, si circat “l’insetto antagonista” chi si incurat de sperdi cussu chi fait dannu.
Duncas, su “babballoti antagonista” de su Stadu autoritàriu in Sardigna podit essi sceti cuss’indipendentismu chi si organizat cun d-unu paradigma a s’imbessi de cuddu: un’indipendentismu libbertàriu, orizontali e reticolari. 

BELLU EST CUSTU DE S’INDIPENDENTISMU COMENT’E ANTAGONISTA DE SU STADU!!

Totu cussu chi est autogestiu e orizontali est antagonista de su Poderi centralísticu e autoritàriu.
Gustav Landauer scriiat chi su Stadu no est cosa chi si podit sderrui e sperdi cun d-una revolutzioni, ma est una manera de essi, una manera de si ponni in raportu intra is personis; ddu podeus sderrui cumportendisì in manera diversa, criendi àteru tipu de relatzionis intra sa genti.
Colin Ward fueddendi de òrdini, chistionàt de un'òrdini meda prus a mesura de òmini, chi nascit e crescit a sa sola de sa cusciéntzia de essi animalis socialis, capatzis de donai forma a su destinu comenti fait su strexaju chi fait in su turnu su strexu 'e terra, donendiddi forma cun is manus. 

Chistionendi de custa spétzia de órdini, Ward stat pentzendi a is sistemas chi si autoorganizant, chi tenint una strutura diversificada, chi scit afrontai situatzionis diversas e cumplicadas; chi si cunformant a s’ambienti e càmbiant comenti dexit a su momentu, a segundu de is informatzionis chi lompint de s’ambienti; funt sistemas aundi s’imparu de is cosas e sa capatzidadi de detzidi funt distribuius in totu su sistema. 
Est chistionendi de is “SISTEMAS OBERTUS” o orizontalis: formas noas de organizatzioni chi no assimbillant in nudda a su Stadu. Comunidadis, assótzius, retzas localis o natzionalis e formas noas de comunicatzioni, po binci a chini circat de interrumpi s’anda e torra de is informatzionis, cosa de importu mannu in su trabballu orizontali, chi tenit su fundòriu cosa sua própriu apitzus de s’intelligéntzia distribuia, e de su poderi de detzidi distribuiu in dogna nuu de sa retza.

S’indipendentismu libbertàriu aici praticau, diventat una palestra de autodeterminatzioni chi punnat - furriendisì a “babballoti antagonista” - a s’autodeterminatzioni de una natzioni intera. De sa natzioni nosta, speraus!!

TANDO GRATZIAS MEDAS PAOLA! GRAZIAS CORALES...

Gràtzias a tui, m’at fatu prexeri meda!


Reazioni:

0 commenti:

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!